Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné smluvní podmínky, dále jen „VSP“ jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty, akce a služby cestovního ruchu poskytované cestovní kanceláří Axamit Travel, s.r.o. se sídlem V Olšinách 2300/75, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 27630820, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120151, dále jen „CK Axamit Travel“. VSP tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu, objednávky akce nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK Axamit Travel. Pokud byl zájezd vybrán z nabídky cestovních kanceláří, jejichž je CK Axamit Travel provizním prodejcem, řídí se následné kroky všeobecnými smluvními podmínkami příslušné cestovní kanceláře a zákazník s nimi bude před podepsáním příslušné smlouvy o zájezdu obeznámen.

2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Smluvní vztah mezi CK kanceláří Axamit Travel a zákazníkem se řídí Smlouvou o zájezdu, Všeobecnými smluvními podmínkami, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění a příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. O některých podmínkách v podnikání v oblasti cestovního ruchu v platném znění.

3. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

Smluvní vztah mezi CK Axamit Travel a zákazníkem vzniká:

Předáním vyplněné a podepsané Smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že je seznámen se Všeobecnými smluvními podmínkami CK Axamit Travel a je s nimi srozuměn. Potvrzením smlouvy se CK Axamit Travel zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v rozsahu sjednaném ve smlouvě. Pokud byl zájezd vybrán z katalogu zájezdů, z nabídky na internetu nebo z akčního letáku, CK Axamit Travel si vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů tam uvedených. V případě, že se údaje jakkoli odlišují, jsou závazné údaje uvedené ve Smlouvě o zájezdu.

4. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Předmětem smluvního vztahu je tuzemský nebo zahraniční zájezd daný předem stanovenou kombinací služeb cestovního ruchu specifikovaných ve Smlouvě o zájezdu nebo v objednávce, jejíž přílohou je podpisem potvrzená nabídka obsahující specifikaci těchto služeb. Tato kombinace je předem definována na základě individuálních požadavků zákazníka. Předmětem smluvního vztahu mohou být i jiné služby cestovního ruchu, které CK Axamit Travel zprostředkovává.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo zejména na:

Práva cestujících v letecké dopravě se mimo jiné řídí ustanoveními vyhlášky č. 246/2004 Sb. Jakékoli kompenzace vyplývající z této vyhlášky budou řešeny jednáním s příslušnou leteckou společností.

Zákazník je povinen:

6. PRÁVA A POVINNOSTI CK AXAMIT TRAVEL

CK Axamit Travel je povinna:

CK Axamit Travel je oprávněna:

7. NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, SMLOUVA O ZÁJEZDU

Nabídka
Po počáteční komunikaci a upřesnění zadání požadavku je pro klienta zpracována nabídka. Tato nabídka obsahuje:

Nabídka je klientem komentována a případně upravena tak, aby vyhovovala veškerým realizovatelným požadavkům ze strany klienta.

Objednávka služeb
Pokud je klientem nabídka odsouhlasena, je na jejím základě zpracována Objednávka služeb v nabídce definovaných. Finální podoba nabídky je přílohou objednávky.

Smlouva o zájezdu
Pokud mají požadované služby charakter zájezdu, je rovněž sepsána Smlouva o zájezdu.

8. SJEDNANÉ SLUŽBY
9. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo kdykoli před začátkem akce/zájezdu odstoupit od smlouvy (stornovat zájezd). Toto odstoupení musí být doručeno CK Axamit Travel v písemné podobě (poštou, mailem), den doručení písemné formy storna zájezdu, resp. 1. pracovní den následující po písemném doručení je také dnem, ke kterému je smluvní vztah ukončen a od tohoto dne se odvíjejí i případné stornopoplatky.

V případě odstoupení od smlouvy o zájezdu je zákazník povinen uhradit stornopoplatek ve výši skutečných nákladů spojených se zrušením zájezdu, nejméně však:

Storno více než 60 dní před začátkem akce         2 000 Kč za každou zrušenou osobu
Storno 59 – 30 dní před začátkem akce 30 % z celkové ceny
Storno 29 – 15 dní před začátkem akce 50 % z celkové ceny
Storno 14 – 8 dní před začátkem akce 80 % z celkové ceny
Storno 7 a méně dní před začátkem akce 100 % z celkové ceny

Stornopoplatky jsou platné pro všechny akce, pokud smlouva neurčuje jinak. 
Při výpočtu dnů se nezapočítává první den konání akce, započítává se den oznámení odstoupení od smlouvy (storna).

11. ZMĚNY A ZRUŠENÍ AKCE ZE STRANY CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Mohou nastat okolnosti, které CK Axamit Travel brání v poskytnutí služeb v dohodnutém rozsahu a za sjednaných podmínek. V takovém případě je CK Axamit Travel povinna provést odpovídající změny nebo zájezd zrušit. Obojí je CK Axamit Travel povinna sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a zákazník má právo od smlouvy odstoupit. CK Axamit Travel je oprávněna změnit či zrušit akci z důvodu zásahu vyšší moci nebo z důvodu mimořádných okolností (např. bezpečnostní situace, stávky, dopravní situace a další nepředvídatelné události).

12. REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Reklamace
V případě, že je rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb nižší než bylo předem stanoveno, má zákazník právo na reklamaci. V takové situaci je zákazník povinen počínat si tak, aby se CK Axamit Travel dověděla o situaci neprodleně a mohla v co nejkratší době na vzniklou situaci reagovat. Zákazník je tedy povinen veškeré výhrady neprodleně sdělit zástupci CK Axamit Travel, nebo v místě vzniku průvodci/delegátovi CK Axamit Travel nebo jinému odpovědnému pracovníkovi CK Axamit Travel či hotelu, kde je ubytován tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava. Reklamaci musí zákazník uplatnit u CK Axamit Travel bez zbytečného odkladu.

CK Axamit Travel ručí za úroveň předem sjednaných služeb zahrnutých ve Smlouvě o zájezdu. CK Axamit Travel neručí za služby a jejich kvalitu/rozsah, které si zákazník objedná na místě u hotelu či jiné organizace a případné reklamace je potřeba uplatňovat u garanta takto nakoupených služeb.

Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK Axamit Travel (vis maior) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

Způsobená škoda
CK Axamit Travel neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu či neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod a platných právních předpisů České republiky.

Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje zákazník přímo u dopravce.

13. ODBAVENÍ

Způsob předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při knihování zájezdu. CK Axamit Travel je oprávněna předat zákazníkovi doklady přímo v den odletu na letišti či jiném určeném místě, jestliže to odůvodňují nezbytné časové nebo provozní potřeby a hrozí možnost prodlení při doručení dokladů zákazníkovi. Za cestovní doklady se nepovažují pasové, celní, zdravotní či jiné doklady nezbytné k cestě dle předpisů cílové či tranzitní země.

14. POJIŠTĚNÍ CK, POJIŠTĚNÍ ZÁKAZNÍKA

Povinné smluvní pojištění CK Axamit Travel:

Cestovní pojištění zákazníka

15. SOUHLAS ZÁKAZNÍKA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uzavřením Smlouvy o zájezdu zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje uvedené ve Smlouvě o zájezdu zpracovávala jak automatizovaně, tak i ručně cestovní kancelář Axamit Travel s.r.o.. se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního a marketingového využití. Tento souhlas zákazník uděluje až do písemného odvolání. Podpisem Smlouvy o zájezdu uděluje zákazník souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., rovněž i jménem všech uvedených na předmětné smlouvě o zájezdu.

16. INFORMAČNÍ POVINNOST O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝC­H SPORŮ

V souladu s ustanovením §14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, CK Axamit Travel informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv o zájezdu nebo objednávky na zájezd/akci zákazníkem uzavřených s CK Axamit Travel prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, email: adr@coi.cz

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto pojistné podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2017 a vztahují se na všechny zájezdy/akce CK Axamit Travel, pokud není upřesněno v konkrétní smlouvě jinak. Neplatnost takto upravených částí (například platební či storno podmínky) nemá vliv na platnost těchto Všeobecných podmínek jako celku.

< Zpět

Kontakt

Axamit s.r.o.

V Olšinách 2300/75
100 00 Praha 10

tel: +420 601 22 73 73
info@axamit.cz

 

Obchodní údaje:

Axamit s.r.o. Axamit Travel s.r.o.
  cestovní kancelář
IČO: 26764211 IČO: 27630820
DIČ: CZ26764211     DIČ: CZ27630820
DIČ: SK4020436992  

Napište nám